Náš časopis E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví (ISSN 1339-4614), ktorý vychádza elektronicky ako Open Access Journal 2x ročne pod záštitou občianskeho združenia L. O. Ď. uverejňuje príspevky, ktoré sú schválené redakčnou radou a prechádzajú recenziou v 2 kolách (double-blind). Prijímame texty z oblastí mentálneho zdravia, tiež napr. z oblastí školskej, klinickej, poradenskej psychológie, sociálnych a behaviorálnych vied, ktoré sú zaraďované do nasledujúcich rubrík:

– Výskumné štúdie
– Recenzie, meta-analýzy
– Teoretické štúdie
– Kazuistiky
– Správy a reflexie z absolvovaných podujatí, informácie o psychologických inštitúciách (zariadeniach, centrách, neziskových organizáciách a podobne) – rubrika.

Redakcia si vyhradzuje právo zaslaný príspevok odmietnuť, respektíve navrhnúť jeho úpravu. Podmienkou pre prijatie a publikovanie článku je dodržanie formálnych i obsahových pravidiel, pri výskumných štúdiách metodologická správnosť a dodržiavanie etických zásad výskumu. Pokiaľ bude autor svoj text, ktorý bol uverejnený v našom časopise, publikovať aj inde, musí uviesť náš časopis ako primárny zdroj.

Nie je povolené odstraňovať akékoľvek informácie o autorských právach uvedené v materiáloch, ktoré si vytlačíte alebo ktorých kópie získate. Články časopisu E-mental majú charakter vedeckých a odborných prác a je možné ich využívať s podmienkou riadneho citovania.

Podmienkou pre prijatie a publikovanie článku je dodržanie formálnych i obsahových pravidiel, pri výskumných štúdiách metodologická správnosť a dodržiavanie etických zásad výskumu.

Formálna úprava článku

1) Názov článku
2) Meno a priezvisko autora (autorov), pracovisko, respektíve u študentov katedra,
fakulta a univerzita na ktorej pôsobia
3) Abstrakt v slovenskom (respektíve českom) a anglickom jazyku – max. 150 slov (iba pri výskumných štúdiách, teoretických štúdiách, meta-analýzach a kazuistikách), použiť autorský plurál rovnako ako v texte príspevku.
4) Kľúčové slová v príslušnom jazyku (pri anglickom abstrakte rovnako uviesť kľúčové
slová v angličtine).
5) Hlavný text príspevku (členenie podľa typu príspevku – viď nižšie).
6) Záver
7) Referencie (max.25 zdrojov)

Pokyny pre príspevok (teoretický, výskumný a kazuistiky)

Príspevok je potrebné napísať v rozsahu minimálne 3 a maximálne 9 normovaných strán, (1800 znakov na jedna normostrana). Text sa teda bude pohybovať v rozpätí 5400 až 16200 znakov (vrátane medzier). Do rozsahu sa zarátava aj použitá literatúra, nezarátava sa však abstrakt. Príspevok je potrebné odovzdávať v textovom editore MS WORD alebo OPEN OFFICE (.doc, .docx a iné).

 Písmo Times New Roman,
 Veľkosť 12,
 Riadkovanie 1,5,
 Okraje z každej strany 2,5 cm.
 Názov článku – centrovať na stred strany, veľkým písmom – bold
 Meno + titul autora centrovať na stred strany, malým písmom – kurzíva
 Pracovisko (fakulta) autora – centrovať na stred strany, malým písmom – normálny formát
 Nadpisy hlavných kapitol sú písané veľkým písmom a zvýraznením BOLD a centrované na stred strany ( napr. ÚVOD, METÓDY, ZÁVER). Jednotlivé odstavce sa odlišujú odrážkou päť znakov od ľavého kraja riadku. Nadpisy podkapitol sa píšu od ľavého kraja malým písmom zvýraznením Bold (napr. Osobnostné faktory v rozhodovaní, Participanti výskumu).
 Poznámky pod čiarou sa označujú arabskými číslicami pripojenými k patričnému miestu v texte, číslujú sa priebežne v celom texte.
 Tabuľky a grafy musia spĺňať základné pravidlá APA štýlu. Označenie a názov tabuľky sa píše nad samotnú tabuľku malým písmom (označenie normálne, názov kurzívou). Označuje sa skratkou Tab. a príslušným poradovým arabským číslom (napr. Tab. 1 Porovnávanie preferencie štýlu humoru u žien a mužov). Pred každou tabuľkou v texte je potrebné vždy čitateľovi uviesť, čoho sa tabuľka týka a čo referuje, tak aby účel a všetky informácie v tabuľke boli čitateľovi zrozumiteľné. Každú tabuľku je potrebné v texte správne citovať (napr. „ako vidno v Tab. 8, odpovede detí s poruchou…“). Je nevhodné písať „vo vyššie načrtnutej tabuľke…“ alebo „v tabuľke na strane 4…“, nakoľko pozícia a číslo strany na ktorej sa tabuľka bude nachádzať ešte nie je fixná.
 Označenie a názov grafov a obrázkov sa dáva nad graf či obrázok (napr. Graf 1 alebo Obr. 2). Označenie a názov sa píšu malým písmom. Označenie sa píše normálnym a názov kurzívou (napr. Obr. 2 Ľavá mozgová hemisféra). Pokiaľ sa pri obrázkoch jedná o diela a produkty pacientov, klientov a iných dotknutých osôb, musí byť od nich, alebo ich zákonných zástupcov získaný písomný súhlas na publikovanie ich produktov.

Citácie/parafrázy:

Literárne odkazy na citované práce sa uvádzajú priezviskom autora a rokom vydania
citovanej práce v zátvorke:

Rozhodovanie je chápané ako séria kognitívnych operácií (Orasanu a Connolly, 1993)
alebo priamo v texte:

Orasanu a Connolly (1993) chápu rozhodovanie ako…

Ak ide o dvoch, či viacerých autorov, pred posledného autora sa dáva „a“ (napr. Kahneman a Tversky, 1979 alebo Lee-Bagley, Preece a DeLongis, 2005). Meno autora a rok vydania práce sa oddeľuje čiarkou. V prípade priamej citácie je potrebné uviesť stranu, z ktorej je text citovaný, pričom priama citácia je uvedená v úvodzovkách:

Podľa Jonesovej (1998), „Študenti mali často problémy používať APA štýl, najmä ak išlo
o ich prvú prácu“ (s. 199).

Tvrdí, že, „Študenti mali často problémy používať APA štýl, najmä ak išlo o ich prvú prácu“ (Jones, 1998, s. 199), avšak neponúka vysvetlenie tohto faktu.

Pri publikácii dvoch až troch autorov sa v odkazoch uvádzajú všetci autori. Ich mená sú oddelené čiarkou. Ak je autorov viac než 3, uvádza sa meno prvého autora, za ktoré sa pripojí „et al.“, alebo „a kol.“ a to v celej práci jednotne (napr. Kernis et al., 2001). Pokiaľ v jednej zátvorke citujete viac prác, oddeľujú sa bodkočiarkou (napr. Berndt, 2002; Harlow, 1983; Jones, 1998). Cituje sa vždy v texte a nie do poznámky pod čiarou! Poznámka pod čiarou sa používa len na vysvetlenie, doplnenie významu a podobne.

REFERENCIE

Jeden autor
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in
Psychological Science, 11, 7-10.
Dvaja autori
Medzi mená autorov sa uvádza „a“.
Wegener, D. T., a Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.
Tri až sedem autorov
Uvádzajú sa všetci autori, oddeľujeme ich čiarkou, pred posledným autorom sa uvádza „a“.
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., a Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.
Viac ako sedem autorov
Uvádzame prvých šesť autorov, ktorých mená oddeľujeme čiarkou. Ďalší autori sa neuvádzajú, namiesto ich mien používame bodku a nakoniec uvedieme meno posledného autora. Referencia teda nesmie obsahovať viac ako sedem autorov.
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.
Keď je autorom organizácia
American Psychological Association. (2003).
Dve alebo viac prác od jedného autora
V prípade viacerých referencií od jedného autora, uvádzame tieto diela chronologicky (skoršie publikácie idú ako prvé).
Berndt, T. J. (1981).
Berndt, T. J. (1999).
Ak sa autor objavuje ako jediný autor i ako prvý autor v autorskom kolektíve, ako prvé sa uvádza publikácia, v ktorej bol jediným autorom.
Berndt, T. J. (1999). Friends‘ influence on students‘ adjustment to school. Educational
Psychologist, 34, 15-28.
Berndt, T. J., a Keefe, K. (1995). Friends‘ influence on adolescents‘ adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329.
Referencie, ktoré majú rovnakého prvého autora a odlišného druhého autora sa zaraďujú abecedne podľa priezviska druhého autora.
Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., a Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 629-654.
Wegener, D. T., Petty, R. E., a Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43.
Dve a viac prác od jedného autora v rovnakom roku
V takomto prípade sa referencie radia abecedne podľa prvého slova v názve práce. Následne je potrebné k roku vydania pridať príponu a používať ju i pri citovaní v texte.
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child
Development, 52, 636-643.
Články v časopisoch stránkované podľa volumenu
Časopisy, ktoré sú stránkované podľa volumenu, začínajú stranou 1 v prvom čísle a číslo druhé číslo pokračuje v číslovaní tam, kde skončilo číslo 1, atď.
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of
Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.
Články v časopisoch stránkované podľa čísla
Časopisy, ktoré sú stránkované podľa čísla, začínajú stranou 1 v každom čísle a stránkovanie na seba nenadväzuje. V takomto prípade je potrebné za volumen do zátvoriek uviesť i číslo časopisu. Zátvorky a označenie čísla nie sú písané kurzívou a nepodčiarkujú sa.
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.
Knihy
Autor, A. A. (Rok vydania). Názov práce: Veľké písmeno na začiatku i v podnadpise. Lokácia: Vydavateľ.
Calfee, R. C., a Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal
publication. Washington, DC: American Psychological Association.
Editované knihy bez autora
Duncan, G. J., a Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.
Editované knihy s autorom/autormi
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.
Preklad knihy
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott a F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814)
Poznámka: Keď citujete republikovanú prácu, v texte je v citácii potrebné uvádzať obidva dátumy: Laplace (1814/1951).
Edícia knihy
Helfer, M. E., Kempe, R. S., a Krugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.
Článok, alebo kapitola z knihy
Autor, A. A., a Autor, B. B. (Rok publikácie). Názov kapitoly. In A. A. Editor a B. B. Editor
(Eds.), Názov knihy (pp. strany kapitoly). Lokácia: Vydavateľ.
O’Neil, J. M., a Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107- 123). New York, NY: Springer.
Príspevok z konferencie
Schnase, J. L., a Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL ’95: The First
International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ:
Erlbaum.

RUBRIKY (recenzované)

KAZUISTIKA – príspevok z praxe

Kazuistika by mala obsahovať nasledovné charakteristiky:

1) Abstrakt – stručne zhŕňa základné charakteristiky klienta, práce odborníka, výsledky a zistenia.
2) Úvod – stručné informovanie čitateľa o tom, čoho sa prípadová štúdia týka, o aký typ poruchy/problému ide. Taktiež je potrebné samotnú poruchu/problém teoreticky ukotviť, pričom autor vychádza z publikácií knižného či časopiseckého charakteru. Autor taktiež opisuje aký terapeutický/poradenský prístup pri práci využil a stručne informuje o jeho terapeutickom zameraní.
3) Opis klienta – autor uvádza čo najkomplexnejší opis klienta – výška, približná hmotnosť, stavba tela, vek, výzor, verbálny a neverbálny prejav. V texte autor označuje klienta krstným menom (vymysleným) tak, aby zachoval etické zásady o anonymite klienta. Opisuje taktiež dôvody a podmienky za akých klient prišiel (bol hospitalizovaný, prišiel z donútenia rodičov/dobrovoľne).
4) Charakteristiky práce s klientom – opis kontraktu a postoju klienta k práci, samotný progres, problémy pri práci s klientom, bariéry, opis intervencií v časovom slede. Pri opise práce s klientom je možné využívať autentické časti rozhovorov.
5) Výsledky práce – zhodnotenie efektu intervencií, opis samotného impaktu – čo sa u klienta zmenilo, ako sa zmena prejavuje. Opis intervencií, ktoré boli menej účinné/neboli účinné vôbec, a uvažovanie nad možnými dôvodmi tejto neefektívnosti.
6) Kľúčové poznatky – čo sa terapeut/poradca pri práci naučil? Akým spôsobom sa klient odlišoval od teoretických poznatkov zhrnutých v úvode? Aké špecifické charakteristiky klienta/práce boli dôležité a mohli by pomôcť iným terapeutom? Aké hlavné limity/výhody poskytoval zvolený terapeutický postup?
7) Záver – stručné všeobecné zhrnutie prípadu, práce a jej výsledkov.
8) Abstrakt – v anglickom/nemeckom jazyku, ktorý sa vkladá za záver – pred bibliografiu.
9) Referencie – zoznam bibliografických odkazov.

VÝSKUMNÁ ŠTÚDIA

Pri písaní výskumnej štúdie je potrebné dodržiavať formát a členenie podľa systému IMRaD.

1) Abstrakt – v jazyku príspevku (napr. v slovenskom/českom jazyku).
2) Úvod – autor stručne opisuje zámer a ciele výskumu, zhŕňa relevantné teoretické a empirické poznatky o danej téme, ktoré logicky smerujú k stanoveniu výskumného problému, hypotéz a výskumných otázok.
2) Metódy – opis výskumnej vzorky, opis použitých metód a metodík výskumu, opis procedúr a realizácie výskumu, metódy analýzy dát. Všeobecná zásada písania metód výskumu je, aby čitateľ vedel po prečítaní tejto časti identicky výskum zopakovať.
3) Výsledky – štruktúra výsledkov by mala súvisieť so stanovenými výskumnými otázkami a hypotézami. Pri každom testovaní je potrebné uvádzať deskripciu, inferenciu a štatistickú, prípadne vecnú signifikanciu dát. V tejto časti ponúkame čitateľovi objektívne dosiahnuté výsledky a neinterpretujeme ich. Tabuľky a grafy využívame iba v prípade komplikovaných výsledkov, ktoré sú takýmto spôsobom ľahšie uchopiteľné.
4) Diskusia – obsahuje interpretáciu výsledkov, vyjadrenie o ne/potvrdení hypotéz, odpovede na výskumné otázky, jednotlivé výsledky autor porovnáva s teoretickými poznatkami iných autorov, hľadá medzi nimi spojitosti/odlišnosti a snaží sa ich vysvetľovať. Autor taktiež uvádza limity výskumu, implikácie do praxe a diskutuje o ďalších možných implikáciách pre výskum.
5) Abstrakt – v anglickom/nemeckom jazyku, ktorý sa vkladá za záver – pred bibliografiu.
6) Referencie – zoznam bibliografických údajov.

TEORETICKÁ ŠTÚDIA

V teoretickej štúdii autor vychádza z existujúcich literárnych zdrojov s cieľom priniesť nový pohľad – vylepšiť už známu teóriu. Spájaním a analyzovaním teoretických východísk autor rozširuje teoretické koncepty alebo prináša novú teóriu. Autor kriticky nazerá na jednotlivé definície a konštrukty – poukazuje na kladné stránky i nedostatky a porovnáva viacero teórií. Je potrebné vyjadrovať sa k vnútornej konzistencii i externej validite výsledkov, z ktorých teória vychádza. Teoretická štúdia by mala obsahovať nasledovné charakteristiky:

1) Abstrakt v jazyku príspevku.
2) Úvod – jasne a stručne vysvetliť hlavnú oblasť, ktorej sa autor venuje, poukázať na
inkonzistenciu výsledkov/tvrdení autorov, identifikovať problém/nedostatky v teórii
3) Jadro – podrobná analýza a syntéza poznatkov, kritické nazeranie, hodnotenie
a porovnávanie teórií. Hľadanie nových východísk, tvorba vlastnej teórie.
4) Záver – stručné zhrnutie, prípadný návrh na verifikáciu vytvorenej teórie, poukázanie na možné nedostatky (issues), ktoré prináša nová teória.
5) Abstrakt – v anglickom/nemeckom jazyku, ktorý sa vkladá za záver – pred
bibliografiu.
6) Referencie – zoznam bibliografických odkazov.

RECENZIA

Recenzie odborných publikácií (monografií, zborníkov a podobne) by mali v hlavičke obsahovať meno a priezvisko autora, originálny názov recenzovanej publikácie, číslo vydania, miesto vydania a vydavateľstvo, počet strán a ISBN. Ďalej nasleduje uvedené meno a priezvisko recenzenta. Recenzia postupne uvádza obsah, štruktúru a delenie publikácie do jednotlivých kapitol a stručne ich opisuje. Vyjadruje sa k pozitívnej stránke, potencialitám a prínosom publikácie, ako aj negatívnej stránke, hraniciam a limitom, prípadne nedostatkom recenzovanej publikácie. Uvádza význam a prínos pre danú problematiku (odbor, oblasť, disciplínu, prax a podobne), prípadne možnosti doplnenia a rozšírenia v ďalších prácach a výskumoch.


Pokyny pre autorov na stiahnutie: