Povinnosti recenzentov

Objektivita a nezaujatosť pri posudzovaní

Recenzenti časopisu E-mental posudzujú prijaté texty nezaujato a výhradne na základe ich kvality a vedeckého prínosu. Toto posudzovanie prebieha bez ohľadu na autorovu rasu, vyznanie, národnosť, rod, vek alebo príslušnosť k inštitúcii. 

Konflikt záujmov

V prípade ak recenzent usúdi, že sa môže nachádzať v potenciálnom strete záujmov (napr. inštitucionálny, finančný, pracovný alebo iný vzťah s autorom recenzovaného textu), prináleží mu povinnosť oznámenia tejto skutočnosti editorom časopisu E-mental a odstúpenie z recenzného konania. 

Dôvernosť informácií a autorské práva

Recenzent je povinný zachovať dôvernosť informácií poskytnutých editormi časopisu alebo autormi posudzovaného textu. Recenzenti si tak nesmú urobiť kópiu a ani ju používať a svojvoľne šíriť. 

Upozornenie na prípadné etické pochybenia

Recenzent by mal venovať zvýšenú pozornosť etickým otázkam recenzovaného textu článku. Pokiaľ usúdi, že došlo k pochybeniu, je povinný upozorniť editorov časopisu E-mental. Recenzent je povinný tiež upozorniť editorov, ak zistí, že recenzovaný text je výrazne podobný ako niektorý z predchádzajúcich publikovaných textov.