REDAKCIA

Šéfredaktor:

PhDr. Peter Kusý, PhD.
Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave / Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave / www.psychoptimal.eu


Zástupca šéfredaktora:

Mgr. Andrea Zelienková, PhD.
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica


Členovia redakcie:

Mgr. Viktória Pančíková, PhD.
ProSchool s. r. o., Zvolen, www.proschool.sk

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
Fakulta telovýchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Viktória Sunyík
Ústav experimentálnej psychológie, SAV

Prof. Ruženka Šimonji Černak, Ph.D.
University of Novi Sad, Serbia

Kateřina Kvapilová, Ph.D. (ECPS)
National Institute of Mental Health / Faculty of Humanities, Charles University Czech Republic

PhDr. Ing. Leona Hozová, PhD., MBA
Faculty of Education, University of Ostrava, Czech Republic

Mgr. Šárka Dořičáková, PhD.
Faculty of Social Studies, University of Ostrava, Czech Republic

Ana Šimunić, PhD.
Department of Psychology, University of Zadar, Croatia.

M. Sc. Psych. Thilak Linganathan
Linganathan Median Kliniken, Deutschland

Externí odborníci z praxe:

Mgr. Michaela Ptáková
Median Kliniken Daun – Thommener Höhe, Daun, Nemecko

Mgr. Barbora Bariaková, PhD.
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno

Mgr. Ľubica Profantová
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora


Grafika a dizajn:

Mgr. Andrej Konušik
Bc. et Bc. Stanislava Konušiková
L. O. Ď. oz., Žilina 


Jazykové korektúry:
Mgr. Marek Krška, PhD.


Recenzenti:   

PhDr. Radka Čopková, PhD.
Katedra inžinierskej pedagogiky, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Katarína Dudeková, PhD.
Ústav experimentálnej psychológie, SAV v Bratislave

PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

PhDr. Ivan Pavlovič, PhD.
Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave / SPIRARE – medicínske a psychoterapeutické centrum pre liečbu, resocializáciu a prevenciu duševných porúch a chorôb  

Mgr. Monika Magdová, PhD.
Katedra pedagogiky, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Mgr. Alžbeta Baratková, PhD.
Werkstätte Horizont, Jugend am Werk, Viedeň, Rakúsko

Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
Katedra školskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Mgr. Matúš Grežo, PhD.
Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave

Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV / Katedra školskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD. 
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave /Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave

Mgr. Eva Hruščová, PhD. 
Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Mgr. Katarína Baňasová, PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre

Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Mgr. Miroslava Kőverová, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mgr. Matúš Adamkovič, PhD.
Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

MSc. Lukas Piotr Stecko
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroslawski, Poľsko

Mgr. Jaroslava Macková
Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mgr. Miriama Hudáková, PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre

Mgr. Barbora Holíková, PhD.
Centrum pre deti a rodinu Ružomberok