Povinnosti editora a vydavateľa

Rozhodnutie o publikovaní

Editori časopisu E-mental sú zodpovední za rozhodnutie, ktoré z príspevkov zaslaných do časopisu budú nakoniec publikované. Editori sa môžu riadiť pravidlami redakcie časopisu, obmedzeniami danými právnymi predpismi, ako napr. urážka na cti, porušovanie autorských práv či plagiátorstvo. Editori sa ďalej môžu v procese rozhodovania poradiť s členmi redakcie, prípadne recenzentmi. 

Objektivita a nezaujatosť pri rozhodovaní

Editori časopisu E-mental posudzujú prijaté texty nezaujato a výhradne na základe ich kvality a vedeckého prínosu. Toto posudzovanie prebieha bez ohľadu na autorovu rasu, vyznanie, národnosť, rod, vek alebo príslušnosť k inštitúcii. Výber recenzentov sa uskutočňuje na základe odborných znalostí recenzentov. Súčasne sa vyhodnocujú aj potenciálne konflikty záujmov recenzentov s cieľom zabezpečenia objektívneho a nezaujatého posudzovania prijatých textov. 

Zverejňovanie a konflikt záujmov

Časopis zaisťuje, aby nepublikované materiály a informácie, ktoré sú uvedené v prijatom texte autorov neboli použité bez písomného súhlasu autorov vo vlastných výskumných aktivitách editorov. Časopis dohliada, aby editori neboli zapojení do procesu rozhodovania o prácach, ktorých sú sami autormi, resp. ich napísali rodinní príslušníci alebo kolegovia editorov. Akékoľvek príspevky takéhoto typu prechádzajú štandardným objektívnym recenzným konaním, bez zásahu autora/editora do procesu rozhodovania. 

Dôvernosť a ochrana osobných údajov

Editori nesmú zverejňovať kópie prijatých textov pred publikovaním v časopise a dohliadajú na anonymitu identity a kontaktných údajov autorov a recenzentov. 

Umelé navyšovanie hodnotenia časopisu

Editori sa nesnažia umelo navyšovať hodnotenie publikovaných štúdií a celého časopisu. Editori nesmú od autorov požadovať, aby boli do rukopisov zaraďované odkazy na články vydané konkrétnym časopisom, konkrétnymi autormi alebo vydavateľmi. Dôvody na takéto odporúčania môžu byť len vedecké a akademické.