Povinnosti autorov

Schválenie výskumu etickou komisiou

Pokiaľ predkladaný text popisuje výskumy na ľuďoch, malo by byť uvedené, či bol výskum pred jeho realizáciou schválený príslušnou etickou komisiou. 

Právo na súkromie a informovaný súhlas klientov

Klienti majú právo na súkromie, ktoré nesmie byť porušené bez ich informovaného súhlasu. Musí byť zachovaná anonymita, identifikačné údaje nesmú byť uvedené v texte článku, na fotografiách alebo v tabuľkách, grafoch, či schémach v rámci štúdie. Výnimkou je, len ak je takáto informácia nevyhnutná z vedeckého hľadiska a klient (alebo rodič, opatrovník) dal informovaný súhlas na takéto uvedenie identifikačných údajov. V takomto prípade musí byť pred publikovaním oboznámený s rukopisom a súhlasiť s jeho publikovaním. Poskytnutie informovaného súhlasu klienta by malo byť uvedené v texte publikovaného článku. 

Dvojité publikovanie a inštrukcie k plagiátorstvu

Odoslaním článku do časopisu E-mental autori potvrdzujú, že text článku nebol odoslaný do redakcie iného časopisu a je určený výhradne k publikovaniu v časopise E-mental. Odoslaním textu článku autori zároveň potvrdzujú a zaručujú, že je ich práca pôvodná a originálna. Pokiaľ sa odvolávali na práce a myšlienky iných autorov, je nevyhnutné ich riadne uviesť a dôsledne ich citovať. 

Inštrukcie k autorstvu a dostupnosti dát

Autorstvo publikovaného textu by malo byť obmedzené len na tie osoby, ktoré významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii štúdie. Každý, kto takýmto spôsobom participoval na publikovanom texte, by mal byť uvedený ako autor. Ďalej sú autori povinní uchovávať záznamy dát súvisiacich s ich zaslaným textom štúdie a v odôvodnených prípadoch ich sprístupniť. 

Upozornenie v prípade objavenia závažných pochybení

Autori sú povinní včas upozorniť editorov časopisu E-mental, pokiaľ vo svojej štúdii objavili závažné pochybenia a zároveň by mali spolupracovať pri jej odstránení. 

Konflikt záujmov

Pokiaľ sa autori nachádzajú v potenciálnom strete záujmov, je potrebné túto skutočnosť uviesť v texte publikovaného príspevku. Je nevyhnutné uviesť všetky zdroje, ktoré finančne prispeli k vzniku štúdie. 

Vydavateľ

L.O.Ď. o. z.

Sv. Bystríka 1669/5

01008 Žilina

IČO: 51784084

OPEN ACCESS